នាឡិកាដៃសុបិន្ត ​008

Posted: ខែមិថុនា 15, 2010 in នាឡិកា

នាឡិកាដៃសុបិន្ត ​008

តំលៃ​៖​​ 5.០០​ ដុល្លារអាមេរិច

ពណ៌​៖ ​5 ពណ៌

ចំនួន ៖​ មានតែ 1 នាឡិកាប៉ុណ្ណោះក្នុង ១​ ពណ៌

Advertisements

នាឡិកាដៃស្រីស្អាត ​006

តំលៃ​៖​​ 5.០០​ ដុល្លារអាមេរិច

ពណ៌​៖ ​3 ពណ៌

ចំនួន ៖​ មានតែ 1 នាឡិកាប៉ុណ្ណោះក្នុង ១​ ពណ៌

នាឡិកាដៃស្នេហ៏ពិត ​001

តំលៃ​៖​​ 5.០០​ ដុល្លារអាមេរិច

ពណ៌​៖ ​3 ពណ៌

ចំនួន ៖​ មានតែ 1 នាឡិកាប៉ុណ្ណោះក្នុង ១​ ពណ៌

នាឡិកាដៃហេលីន ​002

Posted: ខែមិថុនា 15, 2010 in នាឡិកា

នាឡិកាដៃហេលីន ​002

តំលៃ​៖​​ 5.០០​ ដុល្លារអាមេរិច

ពណ៌​៖ ​2 ពណ៌

ចំនួន ៖​ មានតែ 2 នាឡិកាប៉ុណ្ណោះក្នុង ១​ ពណ៌

នាឡិកាចំណងដៃ ​004

Posted: ខែមិថុនា 15, 2010 in នាឡិកា

នាឡិកាចំណងដៃ ​004

តំលៃ​៖​​ 5.០០​ ដុល្លារអាមេរិច

ពណ៌​៖ ​8 ពណ៌

ចំនួន ៖​ មានតែ 1 នាឡិកាប៉ុណ្ណោះក្នុង ១​ ពណ៌

ជាប់ចិត្ត ​០45

Posted: ខែមិថុនា 15, 2010 in កាបូបយួរដៃ

ជាប់ចិត្ត ​០45

តំលៃ​៖​​ 7.០០​ ដុល្លារអាមេរិច

ពណ៌​៖ ​2 ពណ៌

ចំនួន ៖​ មានតែ 2 កាបូបប៉ុណ្ណោះក្នុង ១​ ពណ៌

កុលាបមួយទង ​០44

Posted: ខែមិថុនា 15, 2010 in កាបូបយួរដៃ

កុលាបមួយទង ​០44

តំលៃ​៖​​ 7.០០​ ដុល្លារអាមេរិច

ពណ៌​៖ ​3 ពណ៌

ចំនួន ៖​ មានតែ 1 កាបូបប៉ុណ្ណោះក្នុង ១​ ពណ៌